Главно мени
Дома Закони Закон за работни односи Измени на Законот за работните односи (2010)


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/2010)

 

Член 1

Во законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009 и 130/2009), во членот 83 став 1 зборовите: "на платата на работникот" се заменуваат со зборовите: "од 50% на платата на работникот кој ја примил претходниот месец".

Член 2

Овој закон влегува ви сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

 
Статистика
Гледања на содржината : 209528
Присутни гости
Има 3 гости присутни